Melnicek.cz komix maker v0.1


Nazev stripu :

Okno 1 :
Postava vlevo : Text: 
Postava vpravo : Text: 
Poznamka k vzhledu okna: 

Okno 2 :
Postava vlevo : Text: 
Postava vpravo : Text: 
Poznamka k vzhledu okna: 

Okno 3 :
Postava vlevo : Text: 
Postava vpravo : Text: 
Poznamka k vzhledu okna: 

Autor:  Email: